Februar

Referat, februar 2017

Til stede:

Inger Krogh, Birthe Kyed, Kathy Yeoman, Hans Peters, Vagn Lauritsen, suppleanter Vera Johannessen og Keld Westphal samt frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 05.01.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•02.02 Banko

•07.03 Banko

•27.03 Jysk tøjsalg


4 Meddelelser fra Rødderne

•Ørbæklund har i samarbejde med Vibeke samt Eigil og Svend fra træværkstedet startet et hjælp- til selvhjælps forløb for unge tilknyttet Ørbæklund. Det er en stor succes.

På sigt skal Ørbæklund selv have et træværksted, men indtil da foregår det onsdag formiddage her i huset.

Derfor har træværkstedet anmodet om én til drejebænk, så de unge mennesker alle kan holdes beskæftiget på samme tid.

Drejebænken koster omkring 4.000 kr. og købet vil blive diskuteret på værkstedsmødet den 8. februar.

•Kathy har gjort It Caféens bærbare klar, så den kan fungere som husets og pr-udvalgets pc. Kathy har brugt sine private programmer. Løsningen er ikke optimal og derfor skal vi undersøge, hvad en fornuftig it-løsning vil koste. Kathy undersøger muligheder og priser.

•Bixen har solgt for 1.527kr.

•Der efterlyses fortsat nye medlemmer til Turudvalget. Selvom der også på generalforsamlingen blev efterlyst interesserede, er der endnu ingen, der har kontaktet Lis.

Kathy laver opslag og rådsmedlemmerne vil prøve med en ”prikke runde”.


5 Fordeling af arbejdet i rådet og poster i udvalgene

•Der skal være en rimelig fordeling af arbejdsopgaver rødderne imellem og det forventes, at samtlige medlemmer bidrager.

•Fordelingen aftales på næste rådsmøde. Derfor bliver rådets konstellation og kontaktoplysninger først opdateret i marts.


6 Mandat til formanden om et evt. bankskifte

•Vi vil gerne have en bank, der er mere smidig i forhold til foreningsarbejde.

•Inger undersøger markedet og forestår evt. skifte.


7 Kursustilbud: Strategisk brug af sociale medier i foreninger – 2 pladser

•Vera og Lena fra pr-udvalget deltager.

Ved evt. afbud deltager Kathy i stedet.


8 Tilskud til inspirationsture: Drøftelse heraf

•Af hensyn til vores kommende flytning, var vi sidste år meget sparsommelige. Vi har nu så stort et overskud, at det er økonomisk forsvarligt at lukke op for inspirationsturene igen.

Som sidst, gælder følgende regler: Der skal indleveres en ansøgning til rådet med formål og turbeskrivelse. Hvis godkendt, får gruppen 100 kr. pr. medlem og 2,50 kr. i km-godtgørelse. Det forudsættes, at der er samkørsel.


9 Regnskab

•Udsættes til næste møde pga. nytiltrådt kasserer.


10 Evt. herunder næste rådsmøde 02.03. 17

•værkstedsmøde d. 08.02.17 kl. 13.00

•depotudvalgsmøde d. 15.02.17 kl. 9.30

•møde med arrangementsudvalget d. 07.02.17 kl. 9.30


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast